Obchodní podmínky

 

Webové stránky www.muzikanti.pro je platforma umožňující registrovanému uživateli činnému v oblasti hudby (zpravidla muzikantovi nebo učiteli hudby) publikovat v rámci profilu uživatele na webových stránkách/doméně www.muzikanti.pro informace o své činnosti, tvorbě, díle či službách v oblasti hudby za účelem propagace a navázání kontaktu mezi uživatelem a zájemci z řad veřejnosti.

Provozovatel: MgA. Michal Hutyra, IČ: 061 81 678, se sídlem Benešovo nábřeží 2806, PSČ: 760 01, Zlín, info@muzikanti.pro, jenž spravuje a provozuje webové stránky muzikanti.pro jakož i související účty na sociálních sítích.

Uživatel je fyzická či právnická osoba činná v oblasti hudby, jenž se za účelem propagace a nabídky své činnosti, tvorby, díla či služeb prostřednictvím profilu uživatele registruje na webových stránkách www.muzikanti.pro. V případě neformálních sdružení bez právní subjektivity (např. kapela, hudební soubor) se pro účely těchto podmínek za uživatele považuje osoba jednající za toto sdružení, zejména osoba, jež provede registraci.

Muzikant je uživatel, který při registraci zvolí uživatelský účet muzikanta. Tato registrace odpovídá zaměření uživatele na hudební produkci či dílo.

Učitel je uživatel, který při registraci zvolí uživatelský účet učitele. Tato registrace odpovídá zaměření uživatele na vzdělávací služby v oblasti hudby.

Zájemce je subjekt poptávající dílo či služby v oblasti hudby nebo hudebního vzdělávání vč. zájemců z řad veřejnosti.

A. Provoz služby

  1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi uživateli a provozovatelem v souvislosti s provozem webových stránek muzikanti.pro a aktivitou uživatelů na webových stránkách muzikanti.pro. Provozovatel si vyhrazuje možnost jednostranné změny či doplnění těchto obchodních podmínek.
  2. Registrace a provoz uživatelského účtu (dále též „profil uživatele“) na webových stránkách muzikanti.pro není ze strany provozovatele zpoplatněna.
  3. Provozovatel není odpovědný za obsah, jenž v rámci profilu uživatele na webových stránkách muzikanti.pro vyplní, a nebo nahraje a zveřejní uživatel.
  4. Uživatel se zavazuje uvádět v rámci registrace, jakož i při užívání webových stránek muzikanti.pro prostřednictvím profilu uživatele pouze pravdivé informace tak, aby nedocházelo ke klamání provozovatele ani zájemců z řad zejm. spotřebitelské veřejnosti. Uživatel se zavazuje dodržovat při správě a užívání profilu uživatele na webových stránkách muzikanti.pro tyto podmínky jakož i platnou právní úpravu, zejména neporušovat autorská práva či práva duševního vlastnictví třetích osob a dodržovat pravidla a zásady hospodářské soutěže. Provozovatel si vyhrazuje možnost úpravy, blokace či zrušení profilu uživatele, případně omezení souvisejících služeb, a to zejména v případě důvodného podezření z protiprávního jednání uživatele či porušování těchto podmínek uživatelem. Uživatel potvrzením registrace a založením účtu souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

B. Registrace a uživatelský účet

  1. Podmínkou užívání webových stránek muzikanti.pro je registrace uživatele a schválení profilu uživatele provozovatelem. Registrace probíhá prostřednictvím rozhraní webových stránek muzikanti.pro, kdy uživatel vyplní vymezené údaje. Uživatel se zavazuje vyplnit tyto údaje pravdivě a úplně. V případě změny bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně těchto údajů.
  2. Podmínkou registrace je v případě fyzických osob věk nejméně 18 let.
  3. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním vyplněných údajů, informací, jakož i nahraných fotografií, zvukových či obrazových záznamů apod., které v rámci uživatelského profilu takto dobrovolně zveřejnil. Využití těchto informací a záznamů provozovatelem při propagaci a marketingu, zejména v rámci webových stránek muzikanti.pro a souvisejících účtů na sociálních sítích je možné pouze za předpokladu, že uživatel k takto zveřejněným údajům dal výslovný souhlas. V rámci profilu uživatele budou zveřejněny zejm. nahrané fotografie, videa, celé jméno a zkušenosti uživatele, profilový text o osobě uživatele, lokalita, v níž uživatel působí a cena za vystoupení nebo lekci.
  5. Kontaktování muzikanta a učitele je uskutečněno výhradně přes webové stránky muzikanti.pro . Je zakázáno uvádět kontaktní údaje (zejm. telefon, e-mail, webová adresa) v rámci profilu uživatele. V případě zveřejnění kontaktních údajů je správce oprávněn tyto údaje odstranit nebo pozastavit zobrazování profilu uživatele do doby jejich smazání.
  6. Uživatel bere na vědomí, že v rámci provozu webových stránek muzikanti.pro mohou být provozovatelem shromažďována a zpracována též data nutná k provozu platformy, a to včetně komunikace uživatele se zájemci vedené prostřednictvím stránek muzikanti.pro.
  7. Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů uživatele: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresa, fotografie a videa nahraná uživatelem, cena za vystoupení/hudební lekci a další údaje vyplněné v profilu uživatele či uvedené uživatelem při registraci.
  8. Registrace je dokončena na základě schválení ze strany provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že na registraci a vytvoření profilu uživatele není právní nárok. Uživatel současně bere na vědomí, že profil uživatele nemusí být zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení nepřetržitě a v plném rozsahu dostupný. Souhlasí s ukládáním informací souvisejících s provozem webových stránek muzikanti.pro. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s možností využití dat z profilu uživatele k reklamním účelům na webových stránkách třetích stran za předpokladu poskytnutého souhlasu ze strany uživatele.
  9. Provozovatel neodpovídá za škodu, jež by mohla uživateli vzniknout v souvislosti zejména s provozním omezením či výpadkem profilu uživatele či webových stránek muzikanti.pro anebo sankčním omezením, blokací či zrušením profilu uživatele. Uživatel bere na vědomí, že v rámci webových stránek muzikanti.pro mohou zájemci hodnotit a komentovat osobu, jakož i činnost, tvorbu, dílo či služby uživatele a tyto údaje mohou být použity v rámci propagace Uživatele nebo webových stránek.
  10. Uživatel se zavazuje neposkytovat a neumožňovat přístup k profilu uživatele jiným osobám, zavazuje se zdržet zřizování duplicitních profilů, nahrávání duplicitních anebo účelově řetězených příspěvků či obdobného zneužívání mechanismů fungování webových stránek muzikanti.pro.
  11. Uživatel se zavazuje využívat webové stránky muzikanti.pro a profil uživatele výlučně za účelem propagace vlastní činnosti, tvorby, díla či služeb v oblasti hudební produkce či výuky.
  12. Provozovatel je oprávněn kontaktovat uživatele za účelem kontroly (zejména telefonicky nebo e-mailem), ověření či upřesnění obsahu profilu uživatele, sdělení informace o změnách provozu či nabídky služeb, vysvětlení nebo upozornění na principy, zásady anebo podmínky provozu webových stránek muzikanti.pro, které vychází z oprávněného zájmu správce nezbytného pro provoz služby.
  13. Uživatel je oprávněn kdykoli zrušit uživatelem vytvořený a spravovaný profil uživatele, anebo o zrušení požádat provozovatele, který zrušení bez zbytečných odkladů provede. Zrušením uživatelského účtu nezaniká povinnost uživatele vyrovnat nesplněné závazky vzniklé v souvislosti s používáním stránek muzikanti.pro a přijetím jejich obchodních podmínek uživatelem při registraci.

C. Provize za služby – učitel, muzikant

Webové stránky muzikanti.pro jsou určeny ke zprostředkování soukromých hudebních lekcí, nebo objednání muzikanta. Za toto zprostředkování si server účtuje následující poplatky:

- Provize z odučené lekce: 19 Kč
- Provize za zprostředkování uměleckého vystoupení: 290 Kč

D. Pravidla při zprostředkování učitele

  1. Objednání učitele hudby je uskutečněno přes profil učitele, kterého si zájemce o výuku hudby vybere.
  2. Přijetím poptávky získá učitel ve svém profilu kontakt na žáka. Následnou povinností učitele je bezodkladně kontaktovat žáka a pokusit se dohodnout na výuce. Na základě domluvy s žákem učitel ve svém profilu záložkou uvede, zda výuka byla domluvena nebo nebyla domluvena.
  3. Pokud se poptávající s učitelem na výuce nedohodnou, může provozovatel nabídnout poptávku jinému učiteli.
  4. Předání kontaktů poptávajícího jinému učiteli nebo jakékoliv třetí straně je zakázáno a vychází z všeobecných podmínek i zásad na ochranu osobních údajů tzv. GDPR
  5. V případě domluvy s žákem na výuce uvede učitel tuto skutečnost ve svém profilu záložkou Výuka domluvena a následně zapíše datum zahájení výuky. Toto datum stanovuje, kdy proběhla první hodina výuky.
  6. Počet odučených hodin učitel zapíše ve svém profilu vždy za uplynulý měsíc a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.
  7. Učitel i zájemce o výuku mají právo kdykoliv po vzájemné dohodě od výuky odstoupit a učitel je tuto skutečnost povinen uvést ve svém profilu a tím informovat provozovatele o ukončení výuky.
  8. V případě opětovného zahájení výuky již odhlášeného žáka je učitel znovu povinen zanést tuto skutečnost ve svém profilu.

E. Provize z lekcí

  1. Webové stránky muzikanti.pro si při zajištění a zprostředkování výuky účtují za každou odučenou lekci 19,-Kč.
  2. Délku a cenu lekce si určuje každý učitel individuálně a zveřejňuje na svém profilu. Délka lekce je doporučena na délku 45 nebo 60 minut, avšak po dohodě s žákem může být jiná. Provize webu muzikanti.pro za jednotlivou lekci je 19,-Kč bez ohledu na její délku nebo cenu.
  3. Vyúčtování za odučené lekce bude zasíláno učiteli na kontaktní e-mail zpravidla každé dva měsíce od data začátku výuky a bude probíhat do ukončení výuky uvedené v profilu učitele.
  4. Provozovatel má právo provádět náhodnou kontrolu počtu odučených hodin kontaktováním žáka nebo učitele. V případě zjištění pochybení bude požadováno sjednání okamžité nápravy.
  5. V případě uvedení nesprávného počtu odučených hodin má provozovatel právo uživatelský účet učitele zablokovat stejně jako v případě neuhrazení poplatků do data splatnosti při následných opakovaných výzvách ze strany provozovatele. Po uhrazení všech závazků a sjednání nápravy bude uživatelský účet opět obnoven se všemi funkcemi.
  6. Provozovatel webových stránek neodpovídá za daňovou povinnost, která vzniká uživateli v souvislosti s jeho živnostenským oprávněním na provozování lektorské činnosti.
  7. Správce může kontaktovat poptávajícího za účelem kontroly průběhu domluvy a požádat o hodnocení učitele.

F. Pravidla při zprostředkování muzikanta

  1. Objednání muzikanta je uskutečněno přes profil muzikanta, kterého si zájemce o jeho vystoupení vybere.
  2. Po obdržení poptávky od zájemce o umělecké vystoupení je muzikant povinen ve svém profilu označit, zda poptávku přijímá nebo nepřijímá.
  3. V případě nereagování na poptávku nebo na upozornění ze strany správce, aby muzikant uvedl, zda objednávku přijímá nebo nepřijímá, může správce poptávku zrušit nebo předat jinému muzikantovi.
  4. Předání kontaktů poptávajícího jinému muzikantovi nebo jakékoli třetí straně je uživatelům zakázáno a vychází z všeobecných podmínek i ze zásad na ochranu osobních údajů tzv. GDPR.
  5. Přijetím a potvrzením objednávky získá muzikant kontakt na poptávajícího. Povinností muzikanta je bezodkladně kontaktovat poptávajícího, jehož poptávku přijal a pokusit se dohodnout na uměleckém vystoupení.
  6. V případě, že se muzikant z jakéhokoli důvodu nedohodne s poptávající stranou, tedy že akce neproběhne, je povinen tuto skutečnost bezodkladně zapsat ve svém profilu (záložka Akce neproběhla). Správce je oprávněn zjistit důvody, které vedly k neuskutečněnému uměleckému vystoupení a poptávku nabídnout jinému muzikantovi.
  7. Po realizaci uměleckého vystoupení je muzikant toto povinen potvrdit v profilu záložkou Akce proběhla. Správce poté zašle muzikantovi e-mail s vyúčtováním za zprostředkování uměleckého vystoupení ve výši 290,-Kč. Výše poplatku je neměnná bez ohledu na délku nebo cenu vystoupení.
  8. V případě neuhrazení provize a následných opakovaných výzvách ze strany provozovatele nedojde k jejímu zaplacení, má provozovatel právo uživatelský účet muzikanta zablokovat. Po uhrazení všech závazků bude uživatelský účet opět obnoven se všemi funkcemi.
  9. Provozovatel webových stránek neodpovídá za daňovou povinnost, která vzniká uživateli v souvislosti s jeho uměleckou činností.
  10. Správce může kontaktovat poptávajícího za účelem kontroly průběhu domluvy a požádat o hodnocení muzikanta.

G. Dárkový poukaz

  1. Dárkový poukaz slouží k objednání hudební lekce nebo muzikanta na vystoupení.
  2. Po obdržení poptávky na dárkový poukaz kontaktuje provozovatel webových stránek muzikanta nebo učitele hudby s požadavkem poptávajícího.
  3. Dohoda o uměleckém vystoupení nebo hudební lekci musí obsahovat cenu za vystoupení, čas a datum, místo, délku vystoupení nebo cenu za lekci a počet hodin.
  4. Pokud dojde prostřednictvím serveru muzikanti.pro k dohodě o uměleckém výkonu nebo hudební lekci mezi poptávajícím a muzikantem/učitelem, vystaví správce webových stránek muzikanti.pro příslušný dárkový poukaz poptávající straně.
  5. Vystavením dárkového poukazu se muzikant nebo učitel zavazuje k provedení uměleckého díla nebo k výuce sjednaného počtu hodin a tuto skutečnost vždy zanese do svého profilu na místo, kde spravuje své poptávky. Následná domluva probíhá výhradně mezi muzikantem a učitelem a muzikanti.pro za ni nenesou odpovědnost.
  6. Server muzikanti. pro za zprostředkování účtuje provizi 5% z ceny dárkového poukazu od poptávaného muzikanta nebo učitele. Muzikantovi nebo učiteli je po realizaci vystoupení nebo zahájení výuky zasláno vyúčtování za zprostředkovaní.

H. Ostatní ujednání

 
  1. Uživatel se zavazuje dodržovat při užívání webových stránek muzikanti.pro, a to v rámci vlastního projevu anebo prostřednictvím nahraného obsahu, omezení daná právní úpravou, těmito podmínkami, jakož i obecně akceptované limity slušného chování, dobrých mravů a veřejného pořádku vč. pravidel hospodářské soutěže. Uživatel se výslovně zavazuje zdržet se hrubě vulgárních, diskriminačních či urážlivých projevů, nahrávání pornografického či obdobného obsahu jakož i uvádění nepravdivých či zavádějících informací.
  2. Jakékoliv užití obsahu, včetně fotografií nebo videí je bez souhlasu Muzikanti.pro, zapovězeno.
 

I. Zasílání obchodních sdělení

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami provozovatele na elektronickou adresu uživatele v souladu se zásadami o zpracování osobních údajů. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 10. 10. 2017

DISCLAIMER

Webové stránky muzikanti.pro je platforma propagující muzikanty a učitele hudby. Zájemci z řad odborné i široké veřejnosti zde mohou vyhledat a oslovit muzikanta nebo učitele hudby za účelem domluvy soukromého vystoupení, individuální výuky atd.

Provozovatel upozorňuje zájemce, že obsah profilů si určuje a tvoří každý umělec sám, provozovatel není odpovědný za informace či obsah jednotlivých profilů.

Muzikanti ani učitelé hudby nejsou s provozovatelem webových stránek muzikanti.pro v pracovním ani obdobném vztahu. Provozovatel není odpovědný za veškeré muzikanty či učiteli hudby uvedené informace, při komunikaci dbejte ve vlastním zájmu přiměřené obezřetnosti. Doporučení/hodnocení muzikantů či učitelů hudby je informativní, založené na nezávazných referencích zájemců.

Vystoupení či výuka je věcí dohody mezi zájemcem a umělcem, podmínky umělce vč. uvedené ceny jsou pouze informativní. Provozovatel se na této dohodě nepodílí, neodpovídá za výsledek takto dohodnuté činnosti a není příslušný k řešení sporů vzniklých mezi zájemcem a umělcem. V případě zjištění podvodného, protiprávního či hrubě neprofesionálního jednání ze strany umělce však prosím provozovatele o tomto informujte.

 

Jsi muzikant a chceš dát o sobě vědět?

  Registruj se. Je to gratis!