Obchodní podmínky

I. Definice pojmů

Webové stránky www.muzikanti.pro je platforma umožňující registrovanému uživateli činnému v oblasti hudby (zpravidla muzikantovi či učiteli hudby) publikovat v rámci profilu uživatele na webových stránkách/doméně www.muzikanti.pro informace o své činnosti, tvorbě, díle či službách v oblasti hudby za účelem propagace a navázání kontaktu mezi uživatelem a zájemci z řad odborné či spotřebitelské veřejnosti.

Provozovatel je Michal Hutyra, IČ: 061 81 678, se sídlem Benešovo nábřeží 2806, PSČ: 760 01, Zlín, info@muzikanti.pro, jenž spravuje a provozuje webové stránky muzikanti.pro jakož i související účty na sociálních sítích.

Uživatel je fyzická či právnická osoba činná v oblasti hudby, jenž se za účelem propagace a nabídky své činnosti, tvorby, díla či služeb prostřednictvím profilu uživatele registruje na webových stránkách www.muzikanti.pro. V případě neformálních sdružení bez právní subjektivity (např. kapela) se pro účely těchto podmínek za uživatele považuje osoba jednající za toto sdružení, zejména osoba, jež provede registraci.

Muzikant je uživatel, který při registraci zvolí uživatelský účet muzikanta. Tato registrace odpovídá zaměření uživatele na hudební produkci či dílo.

Učitel je uživatel, který při registraci zvolí uživatelský účet učitele. Tato registrace odpovídá zaměření uživatele na vzdělávací služby v oblasti hudby.

Zájemce je subjekt poptávající dílo či služby v oblasti hudby, vč. zájemců z řad spotřebitelské veřejnosti.

II. Provoz služby

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi uživateli a provozovatelem v souvislosti s provozem webových stránek muzikanti.pro a aktivitou uživatelů na webových stránkách muzikanti.pro. Provozovatel si vyhrazuje možnost jednostranné změny či doplnění těchto obchodních podmínek.

Základní registrace a provoz uživatelského účtu (dále též „profil uživatele“) na webových stránkách muzikanti.pro není ze strany provozovatele zpoplatněna.

Provozovatel není odpovědný za obsah, jenž v rámci profilu uživatele na webových stránkách muzikanti.pro vyplní anebo nahraje a zveřejní uživatel.

Uživatel se zavazuje uvádět v rámci registrace jakož i při užívání webových stránek muzikanti.pro prostřednictvím profilu uživatele pouze pravdivé informace tak, aby nedocházelo ke klamání provozovatele ani zájemců z řad zejm. spotřebitelské veřejnosti. Uživatel se zavazuje dodržovat při správě a užívání profilu uživatele na webových stránkách muzikanti.pro tyto podmínky jakož i platnou právní úpravu, zejména neporušovat autorská práva či práva duševního vlastnictví třetích osob a dodržovat pravidla a zásady hospodářské soutěže. Provozovatel si vyhrazuje možnost úpravy, blokace či zrušení profilu uživatele, případně omezení souvisejících služeb, a to zejména v případě důvodného podezření z protiprávního jednání uživatele či porušování těchto podmínek uživatelem. Uživatel potvrzením registrace a založením účtu souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

III. Registrace a uživatelský účet

Podmínkou užívání webových stránek muzikanti.pro je registrace uživatele a schválení profilu uživatele provozovatelem. Registrace probíhá prostřednictvím rozhraní webových stránek muzikanti.pro, kdy uživatel vyplní vymezené údaje. Uživatel se zavazuje vyplnit vymezené údaje pravdivě a úplně. V případě změny bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně těchto údajů.

Podmínkou registrace je v případě fyzických osob věk nejméně 15 let.

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním vyplněných údajů, informací, jakož i nahraných fotografií, zvukových či obrazových záznamů apod. v rámci uživatelského profilu, jakož i využitím těchto informací a záznamů provozovatelem při propagaci a marketingu, zejména v rámci webových stránek muzikanti.pro a souvisejících účtů na sociálních sítích. V rámci profilu uživatele budou zveřejněny zejm. nahrané fotografie, videa, celé jméno, věk a zkušenosti uživatele, profilový text o osobě uživatele, lokalita, v níž uživatel působí a cena za vystoupení/lekci.

Uživatel bere na vědomí, že v rámci provozu webových stránek muzikanti.pro mohou být provozovatelem shromažďována a zpracována též data nutná k provozu platformy, a to vč. komunikace uživatele se zájemci.

Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů uživatele: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresa, údaje poskytnuté účtem Facebook, fotografie a videa nahraná uživatelem, cena za vystoupení/hudební lekci a další údaje vyplněné v profilu uživatele či uvedené uživatelem při registraci.

Registrace je dokončena na základě schválení ze strany provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že na registraci a vytvoření profilu uživatele není právní nárok. Uživatel současně bere na vědomí, že profil uživatele nemusí být zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení nepřetržitě a v plném rozsahu dostupný. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s ukládáním informací souvisejících s provozem webových stránek muzikanti.pro. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s možností využití dat z profilu uživatele k reklamním účelům na webových stránkách třetích stran.

Provozovatel neodpovídá za škodu, jež by mohla uživateli vzniknout v souvislosti zejména s provozním omezením či výpadkem profilu uživatele či webových stránek muzikanti.pro anebo sankčním omezením, blokací či zrušením profilu uživatele. Uživatel bere na vědomí, že v rámci webových stránek muzikanti.pro mohou zájemci hodnotit a komentovat osobu, jakož i činnost, tvorbu, dílo či služby uživatele a tyto údaje mohou být použity v rámci propagace Uživatele nebo webových stránek.

Uživatel se zavazuje neposkytovat a neumožňovat přístup k profilu uživatele jiným osobám. Uživatel se zavazuje zdržet se zřizování duplicitních profilů uživatele, nahrávání duplicitních anebo účelově řetězených příspěvků či obdobného zneužívání mechanismů fungování webových stránek muzikanti.pro.

Uživatel se zavazuje využívat webové stránky muzikanti.pro a profil uživatele výlučně za účelem propagace vlastní činnosti, tvorby, díla či služeb v oblasti hudební produkce či výuky.

Provozovatel je oprávněn kontaktovat uživatele za účelem kontroly (zejména telefonicky nebo e-mailem), ověření či upřesnění obsahu profilu uživatele, sdělení informace o změnách provozu či nabídky služeb, vysvětlení nebo upozornění na principy, zásady anebo podmínky provozu webových stránek muzikanti.pro.

Uživatel je oprávněn kdykoli zrušit uživatelem vytvořený a spravovaný profil uživatele, anebo o zrušení požádat provozovatele.

IV. Služba PREMIUM

Profil uživatele PREMIUM je zpoplatněná nadstandardní služba provozovatele poskytovaná uživateli na základě objednávky a zálohové platby po předplacenou dobu. Služba PREMIUM zahrnuje zejména větší rozsah možného obsahu profilu uživatele (fotografií, videí), možnosti hodnocení a širší propagace uživatele apod. Rámcový rozsah služby PREMIUM a výši úplaty stanoví provozovatel v samostatném ceníku, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Službu PREMIUM uživatel poptá prostřednictvím správy profilu uživatele na webových stránkách muzikanti.pro, podmínkou aktivace služby PREMIUM je úhrada zálohové platby, a to bezhotovostní platbou přes službu GoPay na účet Provozovatele. Poskytnutí služby PREMIUM zpravidla následuje bezprostředně po připsání platby na účet provozovatele.

Po uplynutí předplacené doby služby PREMIUM bude profil uživatele a poskytované služby omezeny na úroveň běžného profilu uživatele.

V případě zrušení či omezení profilu uživatele samotným uživatelem (či z podnětu uživatele) nebo v případě sankčního omezení či zrušení profilu uživatele není uživatel oprávněn nárokovat kompenzaci či vypořádání za předplacené, avšak nevyčerpané období služby PREMIUM.

Uživatel není oprávněn v rámci uživatelského účtu se službou PREMIUM zřizovat podřízené účty pro jiné osoby či subjekty. Možnost podřízených účtů je uživatel oprávněn využít pouze k propagaci své osoby či uskupení, jehož je osobně účasten.

V. Ostatní ujednání

Uživatel se zavazuje dodržovat při užívání webových stránek muzikanti.pro, a to v rámci vlastního projevu anebo prostřednictvím nahraného obsahu, omezení daná právní úpravou, těmito podmínkami, jakož i obecně akceptované limity slušného chování, dobrých mravů a veřejného pořádku vč. pravidel hospodářské soutěže. Uživatel se výslovně zavazuje zdržet se hrubě vulgárních, diskriminačních, dehonestujících či urážlivých projevů, nahrávání pornografického či obdobného obsahu jakož i uvádění nepravdivých či zavádějících informací.

Jakékoliv užití obsahu, včetně fotografií nebo videí je bez souhlasu Muzikanti.pro, zapovězeno.

VI. Zasílání obchodních sdělení

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

VII.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 18. 9. 2017

DISCLAIMER

Webové stránky muzikanti.pro je platforma propagující muzikanty a učitele hudby. Zájemci z řad odborné i široké veřejnosti zde mohou vyhledat a oslovit muzikanta nebo učitele hudby za účelem domluvy soukromého vystoupení, individuální výuky atd.

Provozovatel upozorňuje zájemce, že obsah profilů si určuje a tvoří každý umělec sám, provozovatel není odpovědný za informace či obsah jednotlivých profilů.

Muzikanti ani učitelé hudby nejsou s provozovatelem webových stránek muzikanti.pro v pracovním ani obdobném vztahu. Provozovatel není odpovědný za veškeré muzikanty či učiteli hudby uvedené informace, při komunikaci dbejte ve vlastním zájmu přiměřené obezřetnosti. Doporučení/hodnocení muzikantů či učitelů hudby je informativní, založené na nezávazných referencích zájemců.

Vystoupení či výuka je věcí dohody mezi zájemcem a umělcem, podmínky umělce vč. uvedené ceny jsou pouze informativní. Provozovatel se na této dohodě nepodílí, neodpovídá za výsledek takto dohodnuté činnosti a není příslušný k řešení sporů vzniklých mezi zájemcem a umělcem. V případě zjištění podvodného, protiprávního či hrubě neprofesionálního jednání ze strany umělce však prosím provozovatele o tomto informujte.

Jsi muzikant a chceš dát o sobě vědět?

  Registruj se. Je to gratis!